365bet体育在线

365bet体育氘代试剂-为你的NMR分析保驾护航

没有标签
365bet体育氘代试剂-为你的NMR分析保驾护航
?

ALADDIN的优势

核磁溶剂广泛应用于化学研究领域,对于分析有机分子结构的重要方法- 核磁共振波谱法是不可缺少的。核磁共振是非破坏性的,信息量丰富的分析技术,它能够帮助研究人员了解分子的结构和动态。核磁共振实验可以提供原子和其他分子中的原子的关联信息,包装分子的空间取向(譬如它在三维空间是如何折叠或者扭转的)以及在自然环境中它在分子内是如何运动的。这样的结构信息非常重要,特别是在蛋白质组学、染色体组学和药物研究领域。科学家渴望更加深入地了解蛋白质中目标分子和他们与合成药物选择物的空间关系。

大部分的365bet体育核磁试剂只含有极少数的残余水,而且拥有优秀的化学纯度和最高的同位素填充度,能够满足大多数研究人员的要求。根据核磁共振波谱的灵敏度和应用要求,365bet体育可以提供氘代度在98% 和99.96 % 之间的溶剂。 根据实际应用和 NMR 光度计的敏锐度,365bet体育提供溶剂和适当的含氘级数。针对所有水溶性的氘标准产品,水含量被依据 Karl Fischer 法和 NMR 方法被测量出。 这显示了365bet体育在化学物品类供货商的领先地位,持续提供高质量和值得信赖的优质产品 。

产品特点
    • 极低水分含量
    • 优秀化学纯度和最高的同位素填充度
    • 可靠的氘代度
    • 提供多种类型和不同规格的包装
产品列表
货号品名规格CAS包装
二甲基亚砜-d6 99.9 atom % D 2206-27-1 0.6ml, 10×0.6ml, 5g, 10×1g, 10g, 25g, 50g
氘代氯仿-d 99.8 atom % D+0.03% V/V TMS 865-49-6 10×1g, 50g
氧化氘 99.9 atom % D 7789-20-0 10×0.55ml, 25g, 100g, 1kg,
氘代氯仿-d 99.8% atom % D 865-49-6 10×0.6ml, 1g, 50g, 100g, 250g
重氧水? 97 atom % 18O? 14314-42-2 250mg, 1g, 5g
氘代四氢呋喃-d8? 99.5 atom % D 1693-74-9 1g, 5g
氧化氘? 99.96 atom % D 7789-20-0 10×1ml, 10g, 50g,
氘代三氟乙酸 99.5 atom % D+0.03% V/V TMS 599-00-8 5g, 25g
氚代溴苯? 99.5 atom % D 4165-57-5 5g
二甲基亚砜-d6 D.99.9% +1% V/V TMS 2206-27-1 10×0.6ml, 10×0.75ml
氘代氯仿-d D, 99.8% +1% V/V TMS 865-49-6 5g, 10g, 25g, 50g
氧化氘 99 atom % D 7789-20-0 25g, 100g, 1kg
氘代硫酸? 99% atom % D 13813-19-9 10g, 50g
氘氧化钠 (D, 99.5%) 40% IN D2O 14014-06-3 10g, 50g
氘代苯-d6 99.6 atom % D 1076-43-3 10×0.75ml, 5g, 25g, 50g, 100g,
氘代吡啶-d5? 99.5 atom % D 7291-22-7 1g, 5g, 10×1ml
氘代乙腈 99.8 atom % D + 0.03% V/V TMS 2206-26-0 10×0.6ml, 50g
二甲基亚砜-d6? D.99.9% +0.03% V/V TMS 2206-27-1 5g, 10g, 25g
二甲基亚砜-d6? D.99.9% +0.05% V/V TMS 2206-27-1 10g, 25g, 50g, 10×1g
氘代甲苯-d8? 99.60 atom % D 2037-26-5 5g, 10g
氘代丙酮 99.9 atom % D + 0.03 % v/v TMS 666-52-4 10×1ml, 10ml, 50ml
氘代丙酮 D,99.96% +0.03% v/v TMS 666-52-4 10x0.6m, 10×0.75ml, 25g
氘代三氟乙酸 99.5 atom % D 599-00-8 10×0.6ml, 10×0.5ml, 10×0.75ml, 10g, 10×1g, 25g
氘代丙酮? 99.9 atom % D 666-52-4 10x0.6ml
氘代甲醇-d4? 99.8 atom % D+0.03% v/v TMS 811-98-3 2×0.6ml, 10×0.6ml,10g,
氘氧化钠? (99.5 atom % D) 30% IN D2O 14014-06-3 10g, 50g
氘代N,N-二甲基甲酰胺-d7? 99.5 atom % D 4472-41-7 1g, 5×1g
氘代硝基苯-d5? 99% atom % D 4165-60-0 5g, 25g
乙酸-d4 99 atom % D 1186-52-3 10g
氘代甲醇-d4? 99.8 atom % D 811-98-3 10×0.5ml, 25g, 50g,
1,2-二氯乙烷-d4? 99 atom % D 17060-07-0 5g
1,4-氘代二氧六环? 99 atom % D 17647-74-4 1g, 5g
氘代乙腈? 99.8 atom % D 2206-26-0 10×0.5ml, 10g, 25g, 50g, 10×1g
乙酰氯-d3 D3, 98% 19259-90-6 5g
二氯甲烷-d2 99.9 atom % D 1665-00-5 10×0.75ml, 1g, 5g,
氘代乙醇-d6 99 atom % D,无水级 1516-08-1 1g, 5×1g, 5g
氘代邻二甲苯-d10 98 atom % D 56004-61-6 5g
1,1,2,2-四氯乙烷-d2 99.6 atom % D 33685-54-0 2×0.5ml
氘代甲苯-d8? 99.5 atom % D+0.03% V/V TMS 2037-26-5 10g
1,2-二氯代苯-d4? 99 atom % D 2199-69-1 1g, 5g
N,N-二甲基乙酰胺-d9? 99 atom % D 116057-81-9 1g
氘代硝基甲烷-d2 99 atom % D 13031-32-8 5g
2-丙醇-d8 99 atom % D 22739-76-0 1g, 5g
氘代苯-d6? 99.6 atom % D+0.03% V/V TMS 1076-43-3 10×0.6ml, 10g
二氯甲烷-d2? 99.96% atom % D 1665-00-5 0.75ml
硫酸二甲酯-d6? 98 atom % D 15199-43-6 1g
氘代乙醇-d6? 99.5 atom % D 1516-08-1 1g
氘代氢氧化锂 溶液 3 N in D2O, 99.5 atom % D 12159-20-5 25g
硝酸-d溶液? (99 atom % D ) 65 wt.% in D2O 13587-52-5 5g, 25g
氘代吡啶-d5 99.5.atom % D +0.05% V/V TMS 7291-22-7 10×0.6mL, 5g
2-丙醇-d8 99 atom % D 22739-76-0 1g, 5g, 25g

?