365bet体育在线

365bet体育聚乙二醇(PEG)修饰剂(一)

没有标签
365bet体育聚乙二醇(PEG)修饰剂(一)

性质

聚乙二醇(PEG),又称聚氧乙烯(oxyethylene)或聚环氧乙烷(PEO),是一种合成的亲水生物相容性聚合物。分子量<100,000的通常被称为PEG,而分子量>100,000的PEG聚合物被归类为PEO。聚乙二醇是通过环氧乙烷开环聚合反应合成的,PEG可以聚合成线性、分支、y形或多臂等几何形状。PEG聚合物是两亲性的,可溶于水和许多有机溶剂(如二氯甲烷、乙醇、甲苯、丙酮和氯仿)。低分子量(Mw <1,000)的聚乙二醇是粘稠无色的液体,而高分子量的聚乙二醇是蜡质、白色的固体,熔点与分子量成正比,熔点的上限约为67℃。

应用

聚乙二醇无毒,通常无免疫原性,被FDA批准为可用于药物配方、食品和化妆品中作为辅料或载体。大多数分子量<1000的PEG可快速从体内清除,清除率与聚合物分子量成反比。此外,PEG聚合物末端可连接多种官能团,使聚合物具有更多的功能。因此,PEG在生物医学研究中具有广泛应用:生物接合、药物传递、表面功能化、组织工程以及许多其他应用。

PEG偶联是药物靶点如肽、蛋白质或寡核苷酸等与PEG的共价生物偶联,进而优化药代动力学特性。在药物传递中,PEG可作为抗体-药物偶联物(ADCs)的连接物,或作为纳米颗粒的表面涂层,以改善系统药物传递。PEG水凝胶是一种水膨胀的三维聚合物网络,它能抵抗蛋白质的粘附和生物降解。PEG水凝胶是由PEG末端基团反应交联而成,通常用于组织工程和药物传递。

选择指南

功能

*单官能团聚乙二醇,包含一个化学反应端,可用于聚乙二醇化、表面接合和纳米粒子涂层

*双官能团聚乙二醇,含有两个活性末端的PEG,包括同双官能团PEG、异双官能团PEG,有利于水凝胶的接合和交联

反应

*共价偶联:具有活性末端基团额PEG,如n-羟基丁二酰亚胺酯、巯基或羧基等,可以共价偶联到相应的官能团。结合化学反应性质决定了每个分子的结合位点和PEG数量。

*链接化学需要带有叠氮或炔反应基团的PEG。链接化学是一种快速、选择性、生物正交的共轭或水凝胶形成方法

*在温和的反应条件下,末端连接丙烯酸酯的聚乙二醇可以快速聚合和光聚合

聚合物结构

*线性PEG通常用于PEG化、生物偶联和交联

*多臂PEG(4-、6-、8-臂)可用于药物传递或组织工程中交联成水凝胶和支架

*y型PEG通常用于PEG化,因为其分支结构可以提高体内稳定性

分子量

*生物偶联:分子量≥5k Da的PEG通常用于偶联小分子、siRNA和多肽。低分子量的PEG(≤5kda)常用于蛋白质的PEG化

*表面接合和交联通常使用<40k Da的PEG

*水凝胶的形成:PEG分子量会影响水凝胶的网格大小和力学性能。通常,使用分子量≥5k Da的PEG

同双官能团PEG

含有两个相同类型的官能团的聚乙二醇(PEG),称为同双官能团聚乙二醇(PEG)。365bet体育PEG聚合物提供一系列分子量和各种功能的同双官能团PEG,如胺、叠氮化物、马来酰亚胺、NHS酯和硫醇。同双官能团PEG衍生物可用于许多应用,包括表面功能化和纳米材料,以及作为蛋白质、多肽和其他生物分子的交联剂。

项目号产品名称规格CAS包装
ACR-聚乙二醇-ACR 4种分子量套装 ?MW 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD 100mg
Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 95%, MW 1000 Da 1g
Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 95%,MW 10000 Da 1g
氨基 PEG 胺, NH2-PEG-NH2 ?MW 1500 Da 200mg
Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 95%, MW 2000 Da 1g,250mg
Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 95%,MW 20000 Da 1g
Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 95%,MW 30000 Da 1g,200mg
Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 95%,MW 3400 Da 1g
Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 95%, MW 400 Da 200mg
氨基 PEG 胺, NH2-PEG-NH2 ?MW 4000 Da 1g,200mg
氨基 PEG 胺, NH2-PEG-NH2 ?MW 40000 Da 1g,200mg
氨基 PEG 胺, NH2-PEG-NH2 ?MW 5000 Da 1g
氨基 PEG 胺, NH2-PEG-NH2 ?MW 600 Da 1g,200mg
氨基 PEG 胺, NH2-PEG-NH2 ?MW 6000 Da 1g,200mg
Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 95%,MW 8000 Da 1g
天冬氨酸 PEG 天冬氨酸 ?MW 2000 Da 100mg,500mg
天冬氨酸 PEG 天冬氨酸 ?MW 5000 Da 100mg,500mg
双功能乙烯砜 PEG, VS-PEG-VS ?MW 2000 Da 100mg
双功能乙烯砜 PEG, VS-PEG-VS ?MW 3400 Da 100mg
生物素-PEG-生物素 ?MW 1000 Da 100mg,500mg
Biotin-PEG-Biotin 95%,MW 10000 Da 100mg,500mg
Biotin-PEG-Biotin 95%,MW 2000 Da 100mg,500mg
生物素-PEG-生物素 ?MW 20000 Da 100mg,500mg
Biotin-PEG-Biotin 95%,MW 3400 Da 100mg,2.5g,500mg
Biotin-PEG-Biotin 95%,MW 400 Da 100mg,500mg
Biotin-PEG-Biotin 95%,MW 5000 Da 100mg,500mg
Biotin-PEG-Biotin 95%, MW 600 Da 100mg,500mg
双功能乙烯砜 PEG, VS-PEG-VS ?MW 5000 Da 100mg
Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH 95%,MW 1000 Da 1g
Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH 95%, MW 10000 Da 1g,250mg
Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH 95%,MW 2000 Da 1g
Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH 95%,MW 20000 Da 1g
Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH 95%,MW 3400 Da 1g
羧酸 PEG 羧酸, HOOC-PEG-COOH ?MW 400 Da 1g,200mg
羧酸 PEG 羧酸, HOOC-PEG-COOH ?MW 5000 Da 1g
羰基咪唑-PEG-羰基咪唑 ?MW 10000 Da 1g
羰基咪唑-PEG-羰基咪唑 ?MW 2000 Da 1g
羰基咪唑-PEG-羰基咪唑 ?MW 3400 Da 1g
羰基咪唑-PEG-羰基咪唑 ?MW 5000 Da 1g
谷氨酸 PEG 谷氨酸 ?MW 2000 Da 100mg,500mg
谷氨酸 PEG 谷氨酸 ?MW 5000 Da 100mg,500mg
谷胱甘肽 PEG 谷胱甘肽 ?MW 2000 Da 100mg,500mg
谷胱甘肽 PEG 谷胱甘肽 ?MW 5000 Da 100mg,500mg
羧酸-PEG-羧酸 5种分子量套装 ?MW 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD, 20 KD ? 100mg
酰肼-PEG-酰肼 ?MW 10000 Da 1g
酰肼-PEG-酰肼 ?MW 20000 Da 1g,250mg
酰肼-PEG-酰肼 ?MW 3400 Da 1g
酰肼-PEG-酰肼 ?MW 5000 Da 1g
赖氨酸 PEG 赖氨酸 ?MW 10000 Da 100mg,500mg
赖氨酸 PEG 赖氨酸 ?MW 2000 Da 100mg,500mg
赖氨酸 PEG 赖氨酸 ?MW 20000 Da 100mg,500mg
赖氨酸 PEG 赖氨酸 ?MW 3400 Da 100mg,500mg
赖氨酸 PEG 赖氨酸 ?MW 5000 Da 100mg,500mg
氨基-PEG-氨基 4种分子量套装 ?MW 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD 100mg
氨基-PEG-氨基 6种分子量套装 ?MW 1 KD, 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD, 20 KD ? 100mg
NHS-PEG-NHS 95%, MW 1000 Da 1g
N-羟基琥珀酰亚胺-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺 ?MW 10000 Da 1g
N-羟基琥珀酰亚胺-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺 ?MW 2000 Da 1g
N-羟基琥珀酰亚胺-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺 ?MW 20000 Da 1g
N-羟基琥珀酰亚胺-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺 ?MW 3400 Da 1g
N-羟基琥珀酰亚胺-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺 ?MW 35 kDa 100mg,500mg
NHS-PEG-NHS 95%, MW 400 Da 100mg,500mg
NHS-PEG-NHS 95%,MW 5000 Da 1g
NHS-PEG-NHS 95%,MW 600 Da 100mg,500mg
NHS-PEG-NHS 95%,MW 6000 Da 1g
NHS-PEG-NHS 95%, MW 8000 Da 1g
硝基苯基碳酸酯 PEG, NPC-PEG-NPC ?MW 1000 Da 1g
硝基苯基碳酸酯 PEG, NPC-PEG-NPC ?MW 10000 Da 1g
硝基苯基碳酸酯 PEG, NPC-PEG-NPC ?MW 2000 Da 1g
硝基苯基碳酸酯 PEG, NPC-PEG-NPC ?MW 3400 Da 1g
硝基苯基碳酸酯 PEG, NPC-PEG-NPC ?MW 5000 Da 1g
邻二硫吡啶-PEG-邻二硫吡啶 ?MW 1000 Da 100mg,500mg
邻二硫吡啶-PEG-邻二硫吡啶 ?MW 10000 Da 100mg,500mg
邻二硫吡啶-PEG-邻二硫吡啶 ?MW 2000 Da 100mg,500mg
邻二硫吡啶-PEG-邻二硫吡啶 ?MW 20000 Da 100mg,500mg
邻二硫吡啶-PEG-邻二硫吡啶 ?MW 3400 Da 100mg,500mg
邻二硫吡啶-PEG-邻二硫吡啶 ?MW 400 Da 100mg
邻二硫吡啶-PEG-邻二硫吡啶 ?MW 5000 Da 100mg,500mg
邻二硫吡啶-PEG-邻二硫吡啶 ?MW 600 Da 100mg,500mg
PEG Di-丙烯酸酯, 丙烯酸酯 PEG 丙烯酸酯 ?MW 10000 Da 1g
PEG Di-丙烯酸酯, 丙烯酸酯 PEG 丙烯酸酯 ?MW 2000 Da 1g
PEG Di-丙烯酸酯, 丙烯酸酯 PEG 丙烯酸酯 ?MW 20000 Da 1g,250mg
PEG Di-丙烯酸酯, 丙烯酸酯 PEG 丙烯酸酯 ?MW 3400 Da 1g
PEG Di-丙烯酸酯, 丙烯酸酯 PEG 丙烯酸酯 ?MW 5000 Da 1g
PEG 二-碘代乙酰胺, IA-PEG-IA ?MW 1000 Da 100mg,500mg
PEG 二-碘代乙酰胺, IA-PEG-IA ?MW 2000 Da 100mg,500mg
PEG 二-碘代乙酰胺, IA-PEG-IA ?MW 3400 Da 100mg,500mg
PEG 二-碘代乙酰胺, IA-PEG-IA ?MW 5000 Da 100mg,500mg
PEG 二-碘代乙酰胺, IA-PEG-IA ?MW 600 Da 100mg,500mg
PFP-PEG-PFP ?MW 1000 Da 100mg,500mg
PFP-PEG-PFP ?MW 10000 Da 100mg,500mg
PFP-PEG-PFP ?MW 2000 Da 100mg,500mg
PFP-PEG-PFP ?MW 20000 Da 100mg,500mg
PFP-PEG-PFP ?MW 3400 Da 100mg,500mg
PFP-PEG-PFP ?MW 5000 Da 100mg,500mg
羟基-PEG-羟基 ?MW 1000 Da 10g
羟基-PEG-羟基 ?MW 10000 Da 10g
羟基-PEG-羟基 ?MW 1500 Da 10g
羟基-PEG-羟基 ?MW 2000 Da 10g
羟基-PEG-羟基 ?MW 20000 Da 10g
羟基-PEG-羟基 ?MW 30000 Da 10g
羟基-PEG-羟基 ?MW 3400 Da 10g
羟基-PEG-羟基 ?MW 400 Da 10g
羟基-PEG-羟基 ?MW 40000 Da 10g,50g
羟基-PEG-羟基 ?MW 4600 Da 10g
羟基-PEG-羟基 ?MW 600 Da 10g
羟基-PEG-羟基 ?MW 800 Da 10g
羟基-PEG-羟基 ?MW 8000 Da 10g
Thiol PEG Thiol, HS-PEG-HS 95%, MW 1000 Da 1g
Thiol PEG Thiol, HS-PEG-HS 95%, MW 10000 Da 1g
巯基 PEG 巯基, HS-PEG-HS ?MW 1500 Da 1g
巯基 PEG 巯基, HS-PEG-HS ?MW 2000 Da 1g
巯基 PEG 巯基, HS-PEG-HS ?MW 20000 Da 1g
Thiol PEG Thiol, HS-PEG-HS 95%,MW 30000 Da 1g
Thiol PEG Thiol 95%, MW 3400 Da 1g,250mg
巯基 PEG 巯基, HS-PEG-HS ?MW 400 Da 1g,200mg
巯基 PEG 巯基, HS-PEG-HS ?MW 5000 Da 1g
巯基 PEG 巯基, HS-PEG-HS ?MW 600 Da 1g,200mg
Thiol PEG Thiol, HS-PEG-HS 95%, MW 6000 Da 1g
Thiol PEG Thiol, HS-PEG-HS 95%, MW 8000 Da 1g

异双官能团PEG

项目号产品名称规格CAS包装
Acetylthio PEG acid ?MW 2000 Da 100mg,500mg
Acetylthio PEG acid ?MW 3400 Da 100mg,500mg
Acetylthio PEG acid ?MW 5000 Da 100mg,500mg
Acetylthio PEG amine ?MW 2000 Da 100mg,500mg
Acetylthio PEG amine ?MW 3400 Da 100mg,500mg
Acetylthio PEG amine ?MW 5000 Da 100mg,500mg
Acetylthio PEG Maleimide ?MW 2000 Da 100mg,500mg
Acetylthio PEG Maleimide ?MW 3400 Da 100mg,500mg
Acetylthio PEG Maleimide ?MW 5000 Da 100mg,500mg
Acetylthio PEG NHS ?MW 2000 Da 100mg,500mg
Acetylthio PEG NHS ?MW 3400 Da 100mg,500mg
Acetylthio PEG NHS ?MW 5000 Da 100mg,500mg
丙烯酸酯 PEG 生物素 ?MW 2000 Da 100mg,500mg
丙烯酸酯 PEG 生物素 ?MW 3400 Da 100mg,500mg
丙烯酸酯 PEG 生物素 ?MW 5000 Da 100mg,500mg
丙烯酸酯 PEG 马来酰亚胺 ?MW 2000 Da 100mg,500mg
丙烯酸酯 PEG 马来酰亚胺 ?MW 3400 Da 100mg,500mg
丙烯酸酯 PEG 马来酰亚胺 ?MW 5000 Da 100mg,500mg
丙烯酰 PEG 胺 ?MW 10000 Da 100mg,500mg
丙烯酰 PEG 胺 ?MW 2000 Da 100mg,500mg
丙烯酰 PEG 胺 ?MW 3400 Da 100mg,500mg
丙烯酰 PEG 胺 ?MW 5000 Da 100mg,500mg
丙烯酰-PEG-羧酸 ?MW 10000 Da 100mg,500mg
丙烯酰-PEG-羧酸 ?MW 2000 Da 100mg,500mg
丙烯酰-PEG-羧酸 ?MW 3400 Da 100mg,500mg
丙烯酰-PEG-羧酸 ?MW 5000 Da 100mg,500mg
丙烯酰-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺 ?MW 10000 Da 100mg,500mg
丙烯酰-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺 ?MW 2000 Da 100mg,500mg
丙烯酰-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺 ?MW 3400 Da 100mg,500mg
丙烯酰-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺 ?MW 5000 Da 100mg,500mg
醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO ?MW 1000 Da 1g
醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO ?MW 10000 Da 1g
醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO ?MW 1500 Da 1g,250mg
醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO ?MW 2000 Da 1g
醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO ?MW 20000 Da 1g
醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO ?MW 3400 Da 1g
醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO ?MW 5000 Da 1g
醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO ?MW 6000 Da 1g
Alexa fluor 488 PEG Biotin ?MW 3400 Da 5mg
Alexa fluor 647 PEG Biotin ?MW 3400 Da 5mg
Alexa fluor 680 PEG Biotin ?MW 3400 Da 5mg
炔 PEG 羧酸, ALK-PEG-COOH ?MW 1000 Da 100mg,500mg
炔 PEG 羧酸, ALK-PEG-COOH ?MW 2000 Da 100mg,500mg
炔 PEG 羧酸, ALK-PEG-COOH ?MW 3400 Da 100mg,500mg
炔 PEG 羧酸, ALK-PEG-COOH ?MW 5000 Da 100mg,500mg
炔 PEG 羧酸, ALK-PEG-COOH ?MW 600 Da 100mg,500mg
炔 PEG 胺, ALK-PEG-NH2 ?MW 1000 Da 100mg,500mg
Alkyne PEG amine, ALK-PEG-NH2 95%,MW 2000 Da 100mg
Alkyne PEG amine, ALK-PEG-NH2 95%,MW 3400 Da 100mg,500mg
炔 PEG 胺, ALK-PEG-NH2 ?MW 5000 Da 100mg,500mg
炔 PEG 胺, ALK-PEG-NH2 ?MW 600 Da 100mg,500mg
炔 PEG 生物素, ALK-PEG-生物素 ?MW 1000 Da 100mg,500mg
炔 PEG 生物素, ALK-PEG-生物素 ?MW 10000 Da 100mg,500mg
炔 PEG 生物素, ALK-PEG-生物素 ?MW 2000 Da 100mg,500mg
炔 PEG 生物素, ALK-PEG-生物素 ?MW 3400 Da 100mg,500mg
炔 PEG 生物素, ALK-PEG-生物素 ?MW 5000 Da 100mg,500mg
炔 PEG 马来酰亚胺, ALK-PEG-MAL ?MW 1000 Da 100mg,500mg
炔 PEG 马来酰亚胺, ALK-PEG-MAL ?MW 10000 Da 100mg,500mg
炔 PEG 马来酰亚胺, ALK-PEG-MAL ?MW 2000 Da 100mg,500mg
炔 PEG 马来酰亚胺, ALK-PEG-MAL ?MW 3400 Da 100mg,500mg
炔 PEG 马来酰亚胺, ALK-PEG-MAL ?MW 5000 Da 100mg,500mg
炔 PEG 马来酰亚胺, ALK-PEG-MAL ?MW 600 Da 100mg,500mg
炔 PEG N-羟基琥珀酰亚胺, ALK-PEG-NHS ?MW 2000 Da 100mg,500mg
炔 PEG N-羟基琥珀酰亚胺, ALK-PEG-NHS ?MW 3400 Da 100mg,500mg
炔 PEG N-羟基琥珀酰亚胺, ALK-PEG-NHS ?MW 5000 Da 100mg,500mg
炔 PEG 巯基, ALK-PEG-SH ?MW 1000 Da 100mg,500mg
炔 PEG 巯基, ALK-PEG-SH ?MW 2000 Da 100mg,500mg
炔 PEG 巯基, ALK-PEG-SH ?MW 3400 Da 100mg,500mg
炔 PEG 巯基, ALK-PEG-SH ?MW 5000 Da 100mg,500mg
炔 PEG 巯基, ALK-PEG-SH ?MW 600 Da 100mg,500mg
Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH 95%, MW 1000 Da 100mg,500mg
Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH 95%,MW 10000 Da 500mg
Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH 95%,MW 2000 Da 500mg
Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH 95%, MW 20000 Da 100mg,500mg

?

?

?